اساتيد آموزشي - کد صفحه : 31


گروه عمران

•    دکتر سید حسن گلمایی                 دکتری عمران- سازه-خاک
•    دکتر سید باقر حسینیان                دكتراي عمران-سازه
•   
دکترامین مصطفویان                   دکتری عمران-سازه
•    مرضیه مکارمی                        دانشجوی دکتری محیط زیست-آلودگی هوا
•    فروغ علی زاده صنمی                 دانشجوی دکتری کشاورزی-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
•   پدرام مومنی                    كارشناسي ارشد منابع طبیعی- جنگلداری
•    ناهید شهرامی نیا                      كارشناسي ارشد عمران-برنامه ریزی حمل و نقل
•    امیرحسن بریمانی                      كارشناسي ارشد عمران-سازه
•    سارا سماک                            كارشناسي ارشد عمران-سازه هیدرولیکی
•    حمیدرضا محمودی کردخیلی            دانشجوی دکتری عمران-زلزله
•    محمود فروتن ندافی                     کارشناسی ارشد عمران-سازه 
•   
سید مرتضی مشک آبادی                كارشناسي ارشد ژئومورفولوژی
•    سوده اکبرپور                          دانشجوی دکتری عمران-سازه
•    کاظم میرزاپور                         كارشناسي ارشد عمران-GIS
•    سید مرتضی حسینی                   كارشناسي ارشد عمران-راه و ترابری
•    حسین امامی                          كارشناسي ارشد عمران-سازه
•    پوریا تقوایی                          دانشجوی دکتری عمران-مهندسی آب
•     سید محمدرضا علوی                 كارشناسي ارشد عمران-مکانیک خاک و پی

 


گروه حسابداری
 
•    یاسمن خلیلی                         دكتری حسابداری
•    علی رضا کیان                         دكتری حسابداری(ar.kian@yahoo.com)
•    حسن صالح نژاد                         دكتری حسابداری(shs_489@yahoo.com)
•    ذبیحی                         دكتری حسابداری(azabihi95@yahoo.com)
•    مجید کارگشا                         دكتری حسابداری
•     فاطمه مدانلو                           دانشجوي دكتري حسابداري(samodanloo@gmail.com)
•     محمدجواد زارع                      دكتري حسابداري(mj.zare@umz.ac.ir)
•     حامی فلاح حمیدی                    دانشجوي دكتري حسابداري
•     ابوعلی مهدی زاده آری               دانشجوي دكتري مدیریت دولتی
•    حسین ابراهیمی جویباری              كارشناسي ارشد حسابداری
•    محمد یوسفی                          كارشناسي ارشد مدیریت
•    سيد امين هاديان                        كارشناسي ارشد حسابداري
•    رحمت الله شفاعی                      كارشناسي ارشد مدیریت دولتی
•    سامان عبدي                            كارشناسي ارشد حسابداري
•    رحمت الله شفاعي                      كارشناسي ارشد مديريت دولتي
•   غلامعلي گريبان                        كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
•    فرهاد کلبادی                          کارشناسی ارشد اقتصاد
•    مهدی قانعی                          كارشناسي ارشد حسابداري

•    احمد احمدیان اسفواشی                 كارشناسي ارشد حسابداری
•   علی اصغر عبدی                      كارشناسي ارشد حسابداری
•   زينب یحیوی زاری محله               كارشناسي ارشدحسابداری

 

 

 

گروه معماری و شهرسازی

 
•    رسول عبدی ملک کلائی                دانشجوی دکتری معماری اسلامی
•    فاطمه جدی ساروی                    کارشناسی ارشد شهرسازی
•    هدی اوزرودی                         کارشناسی ارشد پژوهش هنر
•    ساناز گوهردهی                        کارشناسی ارشد شهرسازی
•    سبحان سورتیجی                       کارشناسی ارشد شهرسازی
 
 
 

گروه مکانیک خودرو

 
•    توحید محمدی                           دانشجوی دکتری مکانیک-تبدیل انرژی
•    حامد داداش پور                        کارشناسی ارشد مکانیک-طراحی کاربردی
•    نفیسه محمدتبار                            دانشجوی دکتری مکانیک-ساخت و تولید

 

 

 

گروه عمومی و علوم پایه
 
•    سید حسن شجاعی                    دکتری ریاضی
•    عباسعلی فروزنده                       کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
•    محمدعلی حیاتی                        کارشناسی ارشد تاریخ اسلام
•    معروف رحمانی آلاشتی                کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
•    مائده قبادی                            کارشناسی ارشد آمار و ریاضی
•    زهره صادقیان                         کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
•    سعید ریاحی                           دانشجوی دکتری مبانی نظری اسلام
•    عبدالحسین عرب پور                  کارشناسی ارشد تربیت بدنی-علوم ورزشی
•    اکرم حیدری                           کارشناسی ارشد ریاضی
•    سیده راحله عمادی                     کارشناسی ارشد ریاضی
•    احمد حداد عراقی                      کارشناسی ارشد تاریخ
•    بابک موقر                             کارشناسی ارشد زبان خارجه