اعضاي هيات علمي - کد صفحه : 40

 • دكتر مرتضي حسينعلي بيگي                دكتراي عمران از دانشگاه ولز انگلستان
 • دكتر سيد باقر حسينيان                      دكتراي عمران-بتن از دانشگاه ولز انگلستان
 • دكتر علي اكبر عزيزپور شوبي                دكتراي مديريت(منابع انساني) از دانشگاه علامه طباطبايي
 • دکتر سید حسن گلمایی                     دکترای عمران از دانشگاه مرکزي هنر و ساخت فرانسه
 • آقاي غلامعلي گريبان                         کارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه آزاد واحد مشهد
 • آقاي محمد يوسفي                            كارشناسي ارشد مديريت دولتي
 • امير حسن بريماني                            كارشناسي ارشد عمران-سازه از دانشگاه تربيت مدرس
 • خانم اكرم حيدري                              كارشناسي ارشد رياضي محض از دانشگاه تربيت معلم
 • سيد امين هاديان                              كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
 • خانم فاطمه مدانلو                             کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • خانم راحله نوری فر                            کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • خانم سوده اکبرپور                            دکترای عمران- سازه