953 - کد صفحه : 100

 

تقویم آموزشی دوره تابستان 96 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

17 تا 20 تیر ماه 96

شروع کلاسها

24 تیر ماه 96

پایان کلاسها 25مرداد ماه 96

شروع امتحانات

28 مرداد ماه 96

پایان امتحانات

2 شهریور ماه 96