963 - کد صفحه : 100

 

تقویم آموزشی دوره تابستان  97-96 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

16 تا 18 تیر ماه 97

شروع کلاسها

23 تیر ماه 97

پایان کلاسها 25مرداد ماه 97

شروع امتحانات

27 مرداد ماه 97

پایان امتحانات

31 مرداد ماه 97