اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 499 مورخ:[1396-08-17 10:14:01]

»
»اسامی استادان راهنماو مشاورمقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی

اسامی استادان راهنماو مشاورمقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد:

اسامی استادان کارشناسی ارشد عمران

شماره همراه

پست الکترونیک

دکتر سید حسن گلمایی

09123725744

Sgolmai@yahoo.com

دکتر سید باقر حسینیان

09111175365

hoseinian.b@gmail.com

دکتر سید امین مصطفویان

09111510150

Amin.mostafavian@gmail.yahoo

دکتر حمیدرضا محمودی کردخیلی

09112559768

Hamid_kordkhili@yahoo.com

دکتر حسامی
(استاد راهنما مربوطه فقط شامل دانشجویان راه و ترابری می باشد . ضمناً جهت ارتباط با دکتر حسامی  با دکتر وحید صادقی هماهنگ شود. )

09111241306

s.hesami@nit.ac.ir

دکتر امیر مدرس
(استاد راهنما مربوطه فقط شامل دانشجویان راه و ترابری می باشد. )

09111163215

a.modarres@nit.ac.ir

اسامی استادان کارشناسی ارشد حسابداری

شماره همراه

پست الکترونیک

دکتر سید حسن صالح نژاد

09111533987

shs_489@yahoo.com

دکتر علی ذبیحی

09113511595

azabihi95@yahoo.com

دکترعلیرضاکیان

09121854700

ar.kian@yahoo.com

دکتر محمد جواد زارع

09111179607

mj.zare@umz.ac.ir

دکتر ایمان داداشی

09124400915

idadashi@gmail.com

دکتر فغانی

09113530496

Kh.makrani@gmail.ir

دکتر جعفری

09113111848

Jafarilarijani@gmail.com

دکتر عیسی اکبری نفت چالی

09113143114

Akbari.isa@yahoo.com

                                                                                                                                                                    باآرزوي موفقيت- واحد پژوهش موسسه سارويه