اخبار پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه - کد خبر : 604 مورخ:[1399-04-21 08:13:01]

»
»دروس ارائه شده در تابستان99
چاپ این صفحه

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

8-14

ریاضی

 

ریاضی

 

 

فیزیک و آز

 

فیزیک و آز

 

 

8-12

تراشکاری

 

تراشکاری

 

تحقیق و سمینار

(رشته مکانیک خودرو)

زمین شناسی

آیین زندگی

زمین شناسی

آیین زندگی

 

معادلات

اندیشه 1

معادلات

اندیشه 1

 

انقلاب

اندیشه2

انقلاب

اندیشه2

 

تمدن

تئوری خودرو

تمدن

تئوری خودرو

 

 

محیط زیست

 

محیط زیست

 

 

آمار

 

آمار

 

12-16

دفاع

تفسیر

دفاع

تفسیر

 

 

 

کلاس : از تاریخ 99/5/4 لغایت 99/5/31

امتحان : از تاریخ 99/6/1 لغایت 99/6/5

تذکر : تشکیل کلاسها منوط به حد نصاب رسیدن