مجموعه اخبار مرتبط با » امور فرهنگي

دفتر مشاوره دانشجويي در نيمسال اول سال تحصيلي 93-94در موسسه فعاليت دارد.

1391-02-05 13:50:01

در راستاي خدمات رساني به دانشجويان عزيز اين دانشگاه بليط استخر شنا را با تخفيف ويژه در اختيار دانشجويان قرار مي دهد ....

1391-09-21 15:20:01
[| 1 |]