مورخ:[1396-12-15 10:45:01]
»
»آیین نامه آموزشی حضور در کلاس

بسمه تعالی

آیین نامه آموزشی حضور در کلاس

قابل توجه دانشجویان:

بر اساس ماده 14آیین نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مقطع کارشناسی ارشد حضور دانشجویان در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.(تبصره1:اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی موسسه، آن درس حذف می شود.

و بر اساس ماده 17 آیین نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مقطع کارشناسی و کاردانی حضور دانشجویان در تمام جلسات کلاس درس الزامی است. (تبصره1: اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.

                            باآرزوي موفقيت-واحد آموزش موسسه سارويه