مورخ:[1399-03-20 04:48:01]
»
»تشکیل کلاس های رفع اشکال

 دانشجوی عزیز

برحسب مصوبه مورخه 99/3/7 مدیران گروههای آموزشی به اطلاع میرساند:

-تشکیل کلاسهای رفع اشکال مطابق برنامه انتخاب واحد از تاریخ 99/3/17 لغایت 99/3/29 میباشد.

 

                                         باآرزوي موفقيت- موسسه سارویه