مورخ:[1399-11-08 07:01:01]
»
»تمدید زمان انتخاب واحد

بسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان:

به دلیل تقاضای دانشجویان زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 99 تا تاریخ 1399/11/17 تمدید گردیده است.

 

   

                                 باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه