اساتيد آموزشي - کد صفحه : 31


گروه مهندسی عمران،شهرسازی،معماری،مکانیک خودرو

•    دکتر سید حسن گلمایی                 دکتری عمران ژئوتکنیک
•    دکتر سید باقر حسینیان                دكتراي عمران سازه
•   
دکترامین مصطفویان                   دکتری عمران سازه
•    وحید صادقی                           دکتری راه و ترابری
•    صادق رضایی                        دانشجوی دکتری ژئوتکنیک
•    سیدعلی تقی زاده                     دانشجوی دکتری راه و ترابری
•    امیرحسن بریمانی                      كارشناسي ارشد عمران سازه
•    حمیدرضا محمودی کردخیلی            دکتری عمران زلزله
•     میلاد تشکری                          کارشناسی ارشد نقشه برداری
•    سوده اکبرپور                          دکتری عمران سازه so.akbarpour@gmail.com
•    کاظم میرزاپور                         كارشناسي ارشد نقشه برداری
•    محسن شیریان                         کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
•    توحید محمدی                          کارشناسی ارشد مکانیک
•     سید محمدرضا علوی                 كارشناسي ارشد عمران ژئوتکنیک
•    حامد داداش پور                         کارشناسی ارشد مکانیک
•    راحله نوریفر                          دکتری صنایع
•     سیما عباسی                         كارشناسي ارشد معماری
 

 


گروه حسابداری
 

•    حسن صالح نژاد                         دكتری حسابداری(shs_489@yahoo.com)

•    علی ذبیحی                         دكتری حسابداری(azabihi95@yahoo.com)
•    ایمان داداشی                         دکتری حسابداری
•     فاطمه مدانلو                           دانشجوي دكتري حسابداري(samodanloo@gmail.com)
•     محمدجواد زارع                      دكتري حسابداري(mj.zare@umz.ac.ir)
•     حامی فلاح حمیدی                    دانشجوي دكتري حسابداري
•    عباس رمضان زاده زیدی            دکتری حسابداری
•    علی رضا کیان                         دکتری حسابداری
•    وحید امین رستمکلائی                  دانشجوی دکتری حسابداری
•    سيد امين هاديان                          دکتری حسابداري
•    زینب یحیوی زاری محله              کارشناسی ارشد حسابداری
•    مهدی قانعی                          كارشناسي ارشد حسابداري

•    احمد احمدیان اسفواشی                 كارشناسي ارشد حسابداری
•   سمانه نوپور                             كارشناسي ارشد حسابرسی
•  محمد علی ولی نژاد                     مديريت صنعتي گرايش مالي

 

 

گروه علوم پایه
 
•    سید حسن شجاعی                    دکتری ریاضی
•    عباسعلی فروزنده                       کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
•    عظیم وریجی                            کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
•    معروف رحمانی آلاشتی                کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
•    مائده قبادی                            کارشناسی ارشد آمار و ریاضی
•    سعید ریاحی                           دانشجوی دکتری مبانی نظری اسلام
•    عاطفه قربانی                          کارشناسی ارشد اقتصاد
•    اکرم حیدری                           کارشناسی ارشد ریاضی
•    مصطفی بریمانی آبکسری            کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
•    فرهاد کلبادی                          کارشناسی ارشد اقتصاد
•    غلامعلی گریبان                        کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
 
 
 
 
گروه مدیریت
 
•    علی اکبر عزیزپور شوبی             دکتری مدیریت دولتی
•    زین العابدین رحمانی                 دکتری مدیریت بارزگانی
•    جمشید سالار                           دکتری مدیریت بارزگانی
•  راحله نوری فر                              دکتری صنایع
•    فاطمه موحدنیا                       کارشناسی ارشد مدیریت بارزگانی 
•    ثنا انباری                            کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
 
 
 
 
گروه روانشناسی
 
•    فرشته بخشیان                          دکتری روانشناسی
•    مینا دکانی                              دکتری روانشناسی
•    حسین محمدی گرجی                 دانشجوی دکتری روانشناسی
•    فرانک سالاریان                         دکتری روانشناسی
•    زهرا فکوری                          دکتری روانشناسی