اعضاي هيات علمي - کد صفحه : 40

  • دكتر علي اكبر عزيزپور شوبي                دكتراي مديريت(منابع انساني) از دانشگاه علامه طباطبايي
  • خانم سوده اکبرپور                            دکترای عمران- سازه so.akbarpour@gmail.com
  • خانم فرشته بخشیان                           دکترای روانشناسی -fbakhshian1365@yahoo.com
  • آقای دکتر حسن گلمایی
  • آقای دکتر باقر حسینیان