معاونت اداری و مالی - کد صفحه : 28


 


 

نام:سيد مهدي
نام خانوادگی:علوي اندراجمي
تاريخ و محل تولد:1332-ساري
مدرك:فوق ليسانس مديريت دولتي