1400-2 - کد صفحه : 115

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400موسسه آموزش عالی سارویه
 
ثبت نام و انتخاب واحد
17تا 20 بهمن 1400
شروع کلاسها
25 بهمن 1400
حذف و اضافه
2 تا 5 اسفند ماه 1400
پایان کلاسها
12 خردادماه 1400
شروع امتحانات
16 خرداد 1401
پایان امتحانات
31 خرداد 1401