991 - کد صفحه : 109

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

10 تا 14 شهریور ماه 99

شروع کلاسها

15شهریور ماه 99

حذف و اضافه

29تا31شهریور ماه 99

پایان کلاسها

4 دی ماه 99

شروع امتحانات

13دی ماه 99

پایان امتحانات

29دی ماه 99