992 - کد صفحه : 110

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

4 تا 9 بهمن ماه 99

شروع کلاسها

11بهمن ماه 99

حذف و اضافه

25تا26بهمن ماه 99

پایان کلاسها

13 خرداد ماه 1400

شروع امتحانات

22خرداد ماه 1400

پایان امتحانات

5تیر ماه 1400