اخبار - کد خبر : 681 مورخ:[1401-11-18 10:03:01]

»
»تعطیلی روز 5 شنبه 20بهمن 1401
چاپ این صفحه

دانششگاه در روز 5شنبه مورخ 1401/11/20 تعطیل می باشد