اخبار - کد خبر : 534 مورخ:[1397-04-02 07:02:01]

»
»زمان دفاع از پروژه بتن

جلسه دفاع از پروژه بتن با استاد اکبرپور ساعت 12 روز شنبه مورخ 23 تیرماه برگزار خواهد شد .