اخبار - کد خبر : 73 مورخ:[1390-09-12 09:19:01]

»
»گروه بندي دروس كارگاهي كارداني عمران وكارشناسي ساختمان
چاپ این صفحه


كليه دانشجويانيكه دروس ذيل رادرنيمسال اول 91-90 اخذ نمودند روز يكشنبه مورخ 20 / 9 / 1390 جهت گروه بندي درس خود حضور بهم رسانند.

 

رديف

نام_درس

رشته

ساعت جلسه توجيهي

محل تشكيل جلسه

مدرس

1

جوشكاري

مهندسي ساختمان

9-8

203

استاد نامي

2

آزمقاومت مصالح 2

مهندسي ساختمان

11-10

203

استاد فردوسي

3

تكنولوژي بتن

كارداني عمران

10-9

203

استاد فردوسي

4

اجزاي ساختمان

كارداني عمران

12-11

203

استاد فردوسي