اخبار - کد خبر : 213 مورخ:[1392-03-27 06:53:01]

»
»زمان تحویل پروژه استاد شهرامی نیا

 

زمان ارائه و  تحویل درس پروژه استاد شهرامی نیا روز چهارشنبه مورخه 26/4/92 ساعت 14 می باشد لازم بذکر است زمان ارائه شده ، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            واحد آموزش