اخبار - کد خبر : 179 مورخ:[1391-09-29 11:20:01]

»
»کلاس جبرانی درس ریاضی2 استاد عمادی
چاپ این صفحه

 

کلاس جبرانی درس ریاضی 2 استاد عمادی روز چهارشنبه مورخه 6/10/91 کلاس 303 تشکیل می گردد.
 
 
                                                                                    
                                                                                           واحد آموزش