اخبار - کد خبر : 133 مورخ:[1391-02-25 14:17:01]

»
»کلاس جبرانی آقای محرابی
چاپ این صفحه

درس فرهنگ وتمدن اسلامی گروه 5 روزیکشنبه 12-14 31 / 02 / 91 برگزار خواهد شد.

درس فرهنگ وتمدن گروه 6 روز یکشنبه 13/30-15 31/02/1391 برگزار خواهد شد