اخبار - کد خبر : 374 مورخ:[1394-03-11 08:13:01]

»
»تایید کارت ورود به جلسه امتحانات خرداد 1394
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه

کلیه دانشجویانیکه کارت ورود به جلسه امتحانی را دریافت نموده اند باید کارت خود را ممهور به مهر امور مالی نمایند (پرداخت بدهی) در غیر اینصورت از ورود آنان به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد.