اخبار - کد خبر : 79 مورخ:[1390-10-03 11:53:01]

»
»تاریخ تحویل کلیه پروژه ها و کارآموزی
چاپ این صفحه

 

 تحویل پروژه   روزشنبه  مورخه  15 / 11  / 1390

دانشجویانی که پروژه خود را زودتر ازموعد مقرر آماده نموده اندبه واحد امور دانشجویی( آقای طلوع مهر) تحویل ورسید دریافت نمایند.

 کلیه دانشجویان موظف هستند در تاریخ تعیین شده پروژه خود را تحویل داده در غیر اینصورت هرگونه عواقب متوجه خود دانشجو می باشد.

واحد امور دانشجویی