اخبار - کد خبر : 90 مورخ:[1390-11-03 11:39:01]

»
»اعتراض حضوری درس راهسازی استاد سلامت پور
چاپ این صفحه

 

دانشجویان جهت اعتراض درس راهسازی استاد سلامت پور در روز چهارشنبه مورخه 90/11/5 ساعت 12-11 صبح به اتاق اساتید مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                                     آموزش