اخبار - کد خبر : 89 مورخ:[1390-10-29 14:59:01]

»
»اعتراض حضوری دروس استاد هوشمندان
چاپ این صفحه

اعتراض حضوری دروس استاد هوشمندان در روز شنبه مورخ 31/10/90 راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

                                                                                            واحد امتحانات