اخبار - کد خبر : 400 مورخ:[1394-09-05 09:43:01]

»
»انتخاب موضوع پروژه درس های استاد کوهزادی
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

انتخاب موضوع پروژه درس های استاد کوهزادی

قابل توجه دانشجویان  :

دانشجویان رشته مکانیک خودرو که با استاد کوهزادی درس کارگاه هدایت کنترل و کارگاه سیستم الکتریکی و الکترونیکی را دارند برای انتخاب موضوع پروژه روز پنجشنبه مورخ 94/9/12 ساعت 12 به کارگاه موسسه مراجعه نمایند.

 

 

                                                      باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه