اخبار - کد خبر : 149 مورخ:[1391-05-10 13:28:01]

»
»دريافت گواهينامه كارگاه آموزشي ماليات بر ارزش افزوده
چاپ این صفحه

دانشجوياني كه در كارگاه آموزشي ماليات بر ارزش افزوده شركت كرده اندجهت دريافت گواهينامه و بسته آموزشي به واحد انتشارت (خانم كوچك پور) مراجعه نمايند.