مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

1397-07-07 08:43:01
1397-06-24 06:10:01
1397-06-13 05:51:01

زمان تحویل پروژه راه استاد صادقی چهارشنبه 10مرداد ساعت 10 صبح می باشد

1397-05-09 03:50:01

روز شنبه مورخ 6 تیرماه ساعت 10 صبح آخرین مهلت دفاع از پروژه های استاد اکبرپور می باشد .

1397-05-01 06:20:01

دانشجویان رشته مکانیک خودرو که با استاد اسدی درس کارگاه را اخذ نمودند چهارشنبه مورخ 27 تیرماه ساعت 10 به واحد آموزش مراجعه نمایند

1397-04-25 05:56:01

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می رساند موسسه روز پنجشنبه مورخ 21 تیرماه تعطیل می باشد

1397-04-20 08:55:01

کلیه برنامه های فوق از روز پنج شنبه به روز شنبه 23 تیرماه موکول شد

1397-04-19 03:45:01

جلسه دفاع از پروژه تخصصی با استاد اکبرپور ساعت 13 روز شنبه مورخ 23 تیرماه برگزار خواهد شد .

1397-04-02 07:03:01

جلسه دفاع از پروژه بتن با استاد اکبرپور ساعت 12 روز شنبه مورخ 23 تیرماه برگزار خواهد شد .

1397-04-02 07:02:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |]