مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

ا سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 130/12292 مورخ  1400/11/10، یادآوری می نماید طرح حمایتی عید تا عید صندوق رفاه ، ویژه دانشجویان و دانش آموختگان از 12 بهمن تا 22 بهمن میباشد

1400-11-12 06:32:01

ا سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 130/12292 مورخ  1400/11/10، یادآوری می نماید طرح حمایتی عید تا عید صندوق رفاه ، ویژه دانشجویان و دانش آموختگان از 12 بهمن تا 22 بهمن میباشد

1400-11-12 06:25:01
1400-11-04 08:58:01
1400-06-25 07:35:01
1400-06-22 08:03:01
1400-06-18 06:23:01
1400-06-18 04:33:01
1400-06-18 04:30:01
1400-06-01 08:49:01
1400-06-01 08:40:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |]