مورخ:[1390-03-30 15:24:01]
»
»نامه دانشجویان کارشناسی

 

نامه دانشجویان کارشناسی

 

دانشجویان ذیل جهت دریافت نامه سریعا به واحد آموزش مراجعه کنند .

 

     1 -      میلاد زعفرانی

 

2-          سید مهدی صمدانی اقدام
3-         محمد افضلی
4-          پویا معصوم زاده
5-         نوید نجفی خطبه سرا
6-          نیما خادمی
7-         شهرام کوئی نژاد
8-         عارف مهدی زاده
9-          پوریا ویسی
10-       حسن توحید مقدس قریه
11-       مرتضی احمدی


           

واحد آموزش