مورخ:[1391-07-01 09:05:01]
»
»اطلاعیه تربیت بدنی خواهران

کلاسهای تربیت بدنی ازتاریخ  13 / 07 / 91 در محل دبیرستان ولی عصر در ساعات 08:00 الی10:00 و15:00 الی17:00 تشکیل می گردد

آدرس : ساری نرسیده به میدان امام جنب اداره کل برق دبیرستان ولی عصر