مورخ:[1392-03-26 08:12:01]
»
»دفاع پروژه استاد تمجید

دانشجویان روز شنبه مورخه 92/04/01 از ساعت 8 الی 12 در کلاس شماره ی 102 برای دفاع پروژه به مهندس تمجید مراجعه نمایند.