مورخ:[1392-04-12 06:51:01]
»
»راي صادره كميته انضباطي

دانشجويان زير هر چه سريعتر به واحد امور دانشجويي مراجعه نمايند.

ردیف

شماره دانشجویی

نام درس

تاریخ امتحان

راي صادره

1

90414098

مديريت مالي2

13/3/92

راي صادره نمره 0/25

2

90414024

مديريت مالي2

13/3/92

راي صادره نمره 0/25

3

90414022

ماليه عمومي

21/3/92

راي صادره نمره 0/25

4

91322070

فولاد1

21/3/92

راي صادره نمره 0/25

5

90414068

بورس

21/3/92

راي صادره نمره 0/25

6

90414064

بورس

21/3/92

راي صادره نمره 0/25

7

91314054

مديرت مالي1

19/3/92

راي صادره نمره 0/25

8

91414001

مديرت مالي1

19/3/92

راي صادره نمره 0/25

9

90414112

مديرت مالي1

19/3/92

راي صادره نمره 0/25

10

91314112

مديرت مالي1

19/3/92

راي صادره نمره 0/25

11

91414036

مديرت مالي1

19/3/92

راي صادره نمره 0/25

12

90304144

حسابداري دولتي2

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

13

90304133

حسابداري دولتي2

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

14

91322040

تحليل سازه ها

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

15

91322014

تحليل سازه ها

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

16

91422003

تحليل سازه ها

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

17

91322059

تحليل سازه ها

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

18

91422009

تحليل سازه ها

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

19

90322039

استاتيك

13/3/92

راي صادره نمره 0/25

20

90322023

بادله وزلزله

13/3/92

راي صادره نمره 0/25

21

90322023

بناهاي آبي

22/3/92

راي صادره نمره 0/25

22

90322078

بناهاي آبي

22/3/92

راي صادره نمره 0/25

23

90322031

بناهاي آبي

22/3/92

راي صادره نمره 0/25

24

90322069

بناهاي آبي

22/3/92

راي صادره نمره 0/25

25

91322070

معادلات ديفرانسل

16/3/92

راي صادره نمره 0/25

26

91322021

معادلات ديفرانسل

16/3/92

راي صادره نمره 0/25

27

90312015

معادلات ديفرانسل

16/3/92

راي صادره نمره 0/25

28

90414060

زبان تخصصي

18/3/92

راي صادره نمره 0/25

29

903147022

زبان تخصصي

18/3/92

راي صادره نمره 0/25