مورخ:[1390-05-04 13:11:01]
»
»قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال تابستان درس پروژه را کسب نموده اند.

جلسه توجیهی دروس پروژه ی استاد برزگر در روز یکشنبه مورخ 9/5/90 راس ساعت 9 صبح در کلاس شماره 101 برگزار می گردد.

                                                                                                   امور دانشجویی