مورخ:[1390-05-15 12:28:01]
»
»جلسه توجیهی درس پروژه راه

جلسه توجیهی درس پروژه راه روز چهارشنبه مورخ 26/5/90 ساعت 10 صبح در کلاس شماره 101 برگزار می گردد.

                                                            امور دانشجویی