مورخ:[1393-06-12 09:03:01]
»
» اطلاعیه آخرین جلسه دفاع درسهای پروژه بتن ، پروژه فولاد و کارآموزی استاد فروتن

اطلاعیه آخرین  جلسه دفاع درسهای پروژه بتن ، پروژه فولاد و کارآموزی استاد فروتن

     قابل توجه دانشجویان  :

 آخرین جلسه دفاع درسهای پروژه فولاد ، پروژه  بتن و کارآموزی استاد فروتن روز شنبه مورخه 93/6/15 ساعت 10 صبح می باشد

 

                                                                           باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه