مورخ:[1395-04-21 09:15:01]
»
»همایش کانون مهندسین ساری

بسمه تعالیکانون مهندسین ساری درنظر دارد دومین همایش ملی ساختمان آینده را در تاریخ 1395/7/8 برگزار نماید از علاقه مندان جهت شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.

شماره دبیرخانه: 33328022

www.fbc2.ir

 

 

                                                     روابط عمومی موسسه سارويه