مورخ:[1395-09-15 07:15:01]
»
»امتحان میان ترم درس دینامیک سازه ها دکتر مصطفویان

بسمه تعالی

امتحان میان ترم درس دینامیک سازه ها دکتر مصطفویان

قابل توجه دانشجویان  :

زمان امتحان میان ترم، درس دینامیک سازه ها دکتر مصطفویان روز پنجشنبه مورخه 1395/09/18 می باشد.

 

 

 

باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه