مورخ:[1395-10-15 10:09:01]
»
»اطلاعیه تاریخ امتحان پایان ترم درس نرم افزار مهندسی استاد اکبرپور


  

 

بسمه تعالی

اطلاعیه تاریخ  امتحان پایان ترم درس نرم افزار مهندسی استاد اکبرپور

قابل توجه دانشجویان محترم:

زمان امتحان درس نرم افزار مهندسی عمران روزسه شنبه مورخه1395/11/05 ساعت 10 صبح در سالن کامپیوتر برگزار میگردد.

 

 

                       باآرزوي موفقيت-واحد آموزش موسسه سارويه