مورخ:[1397-04-02 06:59:01]
»
»زمان برگزاری امتحان درس نرم افزار مهندسی عمران

امتحان درس نرم افزار مهندسی عمران با استاد اکبرپور روز شنبه مورخ 23 تیرماه ساعت 10 صبح برگزار می شود