مورخ:[1397-04-19 03:45:01]
»
»تغییر زمان امتحان نرم افزار مهندسی عمران ، دفاع از پروژه بتن و پروژه تخصصی

کلیه برنامه های فوق از روز پنج شنبه به روز شنبه 23 تیرماه موکول شد