مورخ:[1399-09-29 05:01:01]
»
»اطلاعیه وام دانشجویی

بسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان:

جهت دریافت اطلاعات وام صندوق رفاه دانشجویی به آقای گریبان مدیر محترم دانشجویی مراجعه نمایید.

 

 

   

                                 باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه