مورخ:[1399-10-07 07:17:01]
»
»اطلاعیه مهم برگزاری امتحانات

بسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان:

جهت دریافت کارت ورود به جلسه نیاز است ابتدا فرمهای مربوط به ارزشیابی اساتید تکمیل و بدهی نیمسال پرداخت شود.

ضمنا قبل از برگزاری هر امتحان دانشجو باید عکس کارت جلسه امتحانی خود را برای استاد مربوطه ارسال کند تا استاد برگه امتحانی را دراختیار دانشجو قرار دهد.

 

 

   

                                 باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه