مورخ:[1400-11-04 08:58:01]
»
»تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

   

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

شرح

تاریخ

انتخاب واحد

 

1400/11/17(از ساعت 11 صبح)لغایت 1400/11/20

شروع کلاس ها

 

1400/11/24

حذف و اضافه

 

1400/12/1 لغایت 1400/12/5

پایان کلاس ها

 

1401/03/12

امتحانات

 

1401/03/16 لغایت 1401/03/31