مورخ:[1401-07-21 11:10:01]
»
»اطلاعیه درس مدیریت منابع انسانی

 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان محترم

کارشناسی ارشد مدریت بازرگانی:

1- درس مدیریت منابع انسانی در ترم جاری (نیمسال اول1401) به روز پنجشنبه ساعت (8:30_10) انتقال یافت.

 

                                                                                                با آرزوی موفقیت-اداره آموزش موسسه سارویه