مورخ:[1402-06-02 06:43:01]
»
»ساعت کاری مهرماه 1402

ساعت کار موسسه از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

یکشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 13:30

دوشنبه و 5شنبه از ساعت 8 الی 16