مورخ:[1402-06-20 07:10:01]
»
»تقویم اموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1403-1402

شرح

تاریخ

انتخاب واحد

19/6/1402   لغایت 25/6/1402

شروع کلاس ها

1/7/1402

حذف و اضافه

4/7/1402 لغایت 6/7/1402

پایان کلاس ها

14/10/1402

امتحانات

23/10/1402 لغایت 4/11/1402

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402

شرح

تاریخ

انتخاب واحد 

15/11/1402   لغایت 20/11/1402

شروع کلاس ها 

23/11/1402

حذف و اضافه 

1/12/1402 لغایت 3/12/1402

پایان کلاس ها  

17/3/1403

امتحانات         

19/3/1403 لغایت 31/3/1403